Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Opublikowano 09 stycznia 2024

09 stycznia 2024

Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła nową uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

Kto może skorzystać z pomocy?

Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy ponoszą koszty związane z:

1) leczeniem spowodowanym ciężką lub przewlekłą chorobą, szczególnie związaną z wykonywaną pracą;

2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej, specjalistycznych badań, konsultacji;

3) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu;

4) leczeniem sanatoryjnym;

5) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkowymi;

6) koniecznością skorzystania z usługi z zakresu protetyki dentystycznej oraz specjalistycznych zabiegów leczniczych ze względów zdrowotnych i estetycznych.

2. Zapomoga może być przyznana na pokrycie kosztów:

1) zakupu leków związanych z chorobą będącą podstawą wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i zleconych przez lekarza;

2) odpłatnych badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych, usług rehabilitacyjnych, konsultacji i hospitalizacji związanych z przewlekłą chorobą;

3) zakupu sprzętu, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji;

4) leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego przysługującego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. turnusy rehabilitacyjne;

5) zakupu niezbędnych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza;

6) dodatkowej opieki nad chorym w domu, korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych;

7) zakupu szkieł korekcyjnych.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest jako refundacja poniesionych kosztów raz w danym roku kalendarzowym.

 

Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:

a) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela (przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność stosowania specjalnej diety, konieczność stosowania specjalnego sprzętu medycznego),

b) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

c) sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym nauczyciela,

d) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli.

3.  Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków na świadczenie 

Kiedy składać wnioski?

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku w terminach:

1) do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego lub

2) do 31 października danego kalendarzowego.

Jakie załczniki sa wymagane do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne, wystawione w roku ubiegania się nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i leczenie nauczyciela;

2) imienne dokumenty potwierdzające koszty leczenia poniesione w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (w szczególności faktury lub rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zabiegi, zakup lekarstw, protez, sprzętu rehabilitacyjnego); paragony nie będą uwzględniane;

3) oświadczenie o dochodach;

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.

https://bip.powiatwalbrzyski.pl/uchwala/3662/uchwala-nr-xlix-58-2023

 WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH